Regulamin serwisu odwiedz.to

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis – portal dostępny pod adresem http://www.odwiedz.to.
 1. Administrator – Promesse Ilona Szumicka. Ul.Królewska 87, 05-822 Milanówek. NIP: 8271069060.
 1. Konto – dostępny dla Użytkownika element Serwisu, za pośrednictwem którego: dzieli się swoimi opiniami na temat odwiedzonych lokali, zamieszcza zdjęcia tych obiektów oraz wyraża swoją ocenę.
 1. Login – indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie tworzenia Konta, która wraz z wybranym przez Użytkownika hasłem umożliwia Użytkownikowi dostęp do Konta. W Serwisie niemożliwe jest wystąpienie dwóch takich samych Loginów.
 1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jak również warunki korzystania z oraz funkcjonowania Serwisu.
 1. Umowa – zawarty na podstawie Regulaminu w trybie w nim określonym, cywilnoprawny stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, na mocy którego Administrator udostępnia Użytkownikowi zasoby Serwisu, a Użytkownik korzysta z tych zasobów, oboje na zasadach, w zakresie i przez czas określony w treści Regulaminu.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentowana przez upoważnioną osobę, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację w Serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest w szczególności świadczenie usług polegających na utrzymywaniu Kont Użytkowników oraz gromadzenie informacji i opinii o lokalach zamieszczanych przez Użytkowników.
 1. W celu korzystania z usług udostępnianych przez Serwis, Użytkownik zawiera Umowę z Administratorem poprzez rejestrację w Serwisie.
 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10-12 Regulaminu.
 1. Każdy Użytkownik w chwili rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy, rejestracja nie jest możliwa bez akceptacji Regulaminu.
 1. Wskutek rejestracji w Serwisie, Administrator utworzy dla Użytkownika Konto.
 1. Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie poprzez:

1)      wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, zgodnie z podanymi tam przez Administratora wytycznymi, a także wskazówkami pojawiającymi się podczas wypełniania tego formularza; w szczególności Użytkownik powinien podać zgodne z prawdą dane osobowe w postaci Loginu, adresu e-mail, hasła, daty urodzenia oraz imienia i nazwiska, a także pozostałych danych wyszczególnionych na stronie rejestracyjnej. Niewypełnienie formularza zgodnie z ww. wskazówkami, w tym niepodanie danych wymaganych dla realizacji Umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
2)      zaakceptowanie Regulaminu bez zastrzeżeń w sposób podany w Serwisie,
3)      wysłanie formularza rejestracyjnego zgodnie z wytycznymi podanymi w Serwisie.

 1. Akceptacja Regulaminu oraz wysłanie formularza rejestracyjnego zgodnie z wytycznymi pkt. 7 Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez wysyłającego następujących oświadczeń:

1)      wszystkie dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, dotyczą mojej osoby i jestem uprawniony/a do ich podania; w przypadku podania adresu poczty elektronicznej oświadczam, że jestem jego jedynym dysponentem/dysponentką i mam prawo składać oświadczenia z nim związane określone w Regulaminie; w przypadku zmiany ww. adresu poczty elektronicznej, poinformuję o tym z odpowiednim wyprzedzeniem Administratora wskazując nowy adres poczty elektronicznej; będę miał/a prawo dysponowania każdym nowym adresem poczty elektronicznej podanym Administratorowi w związku z Umową,
2)      dobrowolnie przystąpiłem/am do procedury rejestracyjnej w celu zawarcia Umowy,
3)      wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej (w formularzu rejestracyjnym lub zmieniony w trakcie obowiązywania Umowy), wiadomości od Administratora dotyczących w szczególności funkcjonowania Serwisu, w tym modyfikacji czy zmian, którym został on poddany lub które zostaną do niego wprowadzone, a także o ewentualnych zmianach Regulaminu, oraz innych zawiadomieniach i notyfikacjach określonych w jego treści,
4)      będę utrzymywał/a w tajemnicy dane umożliwiające mi rejestrowanie się w Serwisie,

 1. Z chwilą poprawnego zakończenia przez Użytkownika procedury rejestracji i wysłania formularza rejestracyjnego do Administratora, zostaje zawarta Umowa wiążąca Administratora i Użytkownika. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

 

§ 3

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:

1)      naruszenia przez Użytkownika autorskich praw majątkowych Administratora do Serwisu lub zawartych w nim treści,
2)      naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie poprzez przekazanie Administratorowi e-mailem lub za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji w Koncie jednoznacznie wyrażonej woli usunięcia Konta.
 1. Z datą rozwiązania Umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu. Użytkownik z chwilą rozwiązania umowy traci prawo do korzystania z usług oferowanych przez Serwis, a także do dokumentów, licencji i innych przedmiotów praw autorskich należących do Administratora.

 

§ 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z usług Serwisu wymaga zalogowania się Użytkownika w Serwisie na stronie http://www.odwiedz.to, z wykorzystaniem Loginu oraz hasła, wybranych przez Użytkownika przy rejestracji lub zmienionych w okresie obowiązywania Umowy.
 1. Użytkownik może zamieszczać informacje o lokalach oraz ich krótki opis poprzez odpowiedni formularz udostępniony w Serwisie. Użytkownik może dołączyć do formularza zdjęcia lokali w formatach i wielkości określonej w Serwisie.
 1. Dodając zdjęcia do Serwisu Użytkownik oświadcza, że ma do nich pełne prawa autorskie.
 1. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie Użytkownik nieodpłatnie udziela nieograniczonej licencji w zakresie korzystania ze zdjęć w celach określonych Regulaminem, w szczególności do powielania zdjęć za pomocą wszelkich znanych technik i środków, dystrybucji i rozpowszechniania zdjęć oraz do korzystania z zawartości Serwisu w celach komercyjnych, promocyjnych i marketingowych.
 1. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników.
 1. Administrator postępuje z należytą starannością  w celu weryfikacji zamieszczanych treści i usuwa treści niezgodne z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 1. Użytkownicy, zamieszczając w Serwisie informacje o lokalach, powinni wskazać:

1)      godziny otwarcia lokalu,
2)      zakres cenowy,
3)      adres lokalu,
4)      informacje kontaktowe,
5)      hiperłącze do profilu w serwisie http://www.facebook.com,
6)      adres strony internetowej,
7)      lub inne dane i informacje wskazane w Serwisie.

 1. Administrator uzupełnia na bieżąco informacje zawarte w§ 4 ust. 8 Regulaminu o:

1)      informacje o aktualnych promocjach i rabatach,
2)      wiadomości o nadchodzących wydarzeniach związanych z lokalem.

 1. Użytkownik może dobrowolnie skorzystać z odpłatnej oferty Serwisu.
 1. Odpłatna oferta Serwisu obejmuje:

1)      wyróżnienie zamieszczonego wpisu Użytkownika na stronie głównej,
2)      możliwość zamieszczenia reklamy na stronie głównej w formie uzgadnianej z Administratorem,
3)      uwzględnienie wpisu Użytkownika w Rankingu Sponsorowanym,
4)      pozostałe świadczenia wskazane w Serwisie.

 1. Cennik usług określony jest zamieszczony w odpowiedniej stronie serwisu lub może być uzgodniony indywidualnie z Administratorem.

 

§ 5

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu korzystania z usług Serwisu Użytkownik powinien posiadać:

1)      komputer wraz z nieograniczonym dostępem do sieci Internet,
2)      właściwe oprogramowanie, w tym odpowiednią przeglądarkę.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego korzystania z usług Serwisu w zakresie oprogramowania obejmują:

1)      posiadanie przeglądarki internetowej:
– Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej,
– Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej,
– innej będącej ekwiwalentną z wymienionymi powyżej (np. Chrome lub Opera).

2)      udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript, Flash oraz Cookies.

 1. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Umowy ani zmiana Regulaminu i wymaga wyłącznie zamieszczenia przez Administratora nowych wymagań technicznych w Serwisie oraz Regulaminie.
 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Serwis będzie udostępniany przez całą dobę i przez siedem dni w tygodniu.
 1. Zastrzega się niedostępność Serwisu:

1)      jeden raz w miesiącu przez okres nie dłuższy łącznie niż jedna godzina wobec konieczności wprowadzenia do niego zmian, oraz dodatkowo,
2)      przez jedną godzinę miesięcznie w celu jego konserwacji i testowania przez Administratora.

 1. Serwis może być niedostępny również wskutek awarii (np. w dostawie prądu, Internetu, awarii serwera), a także działań o charakterze siły wyższej lub podobnych działań osób trzecich za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności i którym nie był w stanie przeciwdziałać.

 

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa oraz powszechnie obowiązujących zwyczajów oraz zasad współżycia społecznego.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania wpisów cenzuralnych, zgodnych z prawdą i zasadami etykiety.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich danych, w tym Loginu i hasła umożliwiających mu zalogowanie się do Serwisu. Użytkownik odpowiada na zasadach ogólnych za szkody spowodowane poznaniem tych danych przez osoby trzecie.
 1. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Serwisu, w tym Loginu lub hasła, albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło lub Login.
 1. Mając na względzie, że Serwis posiada funkcję umożliwiającą wprowadzanie do niego przez Użytkownika danych, zastrzega się, że:

1)      dane te po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy nie będą dla Użytkownika dostępne,
2)      Użytkownik nie ma prawa wprowadzania do Serwisu danych mających charakter danych osobowych, ani takich danych, których wprowadzenie byłoby niezgodne z prawem lub naruszałoby prawa lub dobra osób trzecich, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

 1. Użytkownik nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych czy innych zastosowanych przez Administratora. Podjęcie próby usunięcia przez Użytkownika takiego zabezpieczenia uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń czy wezwania do innych działań.
 1. Użytkownik nie może przenieść praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Administratora.
 1. Użytkownik nie może posiadać kilku Kont.
 1. Użytkownik nie może podejmować działań zmierzających do oszukiwania, wprowadzania w błąd lub destabilizacji Serwisu.
 1. Użytkownik, który zawarł jako konsument Umowę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Usługi Serwisu ze względu na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 

§ 7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz wszelkie elementy treści nie mogą być utrwalane ani zwielokrotniane w jakikolwiek sposób bez zgody Administratora.
 1. Użytkownik może po zawarciu Umowy udostępniać link do swojego profilu lub konta w Serwisie w celu jego odwiedzin lub promowania swoich usług w sposób niekomercyjny.
 1. Promowanie swoich usług przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu lub jego elementów w sposób komercyjny wymaga uprzedniej zgody Administratora. Z tego obowiązku mogą być zwolnieni Użytkownicy korzystający z odpłatnych usług Serwisu.

 
 

§ 8

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator Serwisu.
 1. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego przy świadczeniu usług na najwyższym poziomie.
 1. Administrator wykorzystuje adresy IP Użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą własnego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem oraz wykonywania czynności przewidzianych prawem polskim.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora jest niezbędne do realizacji Umowy.
 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawiania lub żądania zaniechania ich przetwarzania.
 1. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Administrator nie odpowiada za skutki nieaktualizowania danych przez Użytkownika.
 1. Administrator ma prawo do weryfikacji podanych przez Użytkownika danych osobowych, w przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych i zastrzega sobie możliwość czasowego zaniechania świadczenia usług do czasu potwierdzenia prawdziwości danych.
 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa i Regulaminu.

 

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w świadczeniu usług. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z Serwisem, Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni e-mailem lub za pośrednictwem Serwisu.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu jak i za jego wadliwe funkcjonowanie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności spowodowane:

1)      zachowaniem systemów informatycznych i telefonicznych nie administrowanych przez Administratora, a niezbędnych dla udostępnienia Serwisu i prawidłowego działania, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe,
2)      działaniem siły wyższej.

 1. W zakresie dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Administratora za skutki korzystania z Serwisu, w tym ewentualne błędy zawarte w Serwisie czy wady jego oprogramowania.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych usług w związku z koniecznością naprawy, rozbudowy lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące.
 1. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Użytkownika lub innych podmiotów, poniesione w związku z czasowym zaprzestaniem lub ograniczeniem zakresu świadczonych usług lub treściami umieszczonymi przez Użytkowników w Serwisie, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Serwisu może zostać zmieniony przez Administratora. O zmianie Regulaminu i terminie jego wprowadzenia Administrator informuje Użytkownika udostępniając go na Koncie lub w Serwisie i informując o możliwości niezaakceptowania zmienionego Regulaminu.
 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni licząc od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu, jednak nie wcześniej niż od daty pierwszego zalogowania się Użytkownika w Serwisie po tej dacie.
 1. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie jego treści, to jest pierwszego zalogowania się Użytkownika w Serwisie po udostępnieniu Użytkownikowi zmienionego Regulaminu, nie rozwiąże on Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku nieskorzystania z prawa jej rozwiązania z upływem ww. terminu, prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora w zakresie objętym jego treścią, będzie regulował zmieniony Regulamin.
 1. Użytkownik jest zobligowany do zawiadomienia Administratora drogą mailową
  na adres: kontakt@odwiedz.to o braku zgody na zmianę Regulaminu w terminie 7 dni od wprowadzenia zmian. Takie oświadczenie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 1. Regulamin i Umowa podlega prawu polskiemu.
 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Administratora.
 1. W przypadku Użytkowników zawierających Umowę jako konsumenci, spory wynikłe w związku z Umową będzie rozstrzygał sąd właściwy według odrębnych przepisów prawnych.
 1. Pierwszeństwo przed zapisami niniejszego Regulaminu mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie. Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania niniejszego utworu bez zezwolenia Administratora.